فرم استخدام

وضعیت تاهل:مجردمتاهل
سه نفر معرف که شما را می شناسند و با شما نسبتی ندارند مرقوم فرمایید:
سوابق کاری:


اضافه کردن سوابق کاری