0.0 00 مارون بلز : مارون بلز دو قله 14000 فوتی در حدود 10 مایلی از آسپن و در کلرادو  آمریکا واقع شده است. این دو قله در کوه های الک است که تصویر آن در دریاچه مارون شفاف منعکس شده و در دره یخبندان قرار دارند.  آنها جواهرات تاج کوه های راکی آمریکا بوده و […]