بهترین مقاصد برای دیدن شفق قطبی کجاست این پدیده به عنوان شفق شمالی یا شفق قطبی شناخته شده است. در واقع اورورای دیگری در جنوب به عنوان اورورا (یا شفق جنوبی) وجود دارد. البته، نشانگر شفق جنوبی می تواند به همان اندازه مشابه همتای شمالی آن باشد اما سخت تر می توان آن را پیش […]