بازی های بومی محلی، ظرفیتی برای جذب گردشگر با توجه به پهناوری اقلیمی و قومی و قبیله‌ای در ایران، انواع بازی‌ها با هدف‌های خاص طراحی شده و میان مردم رایج بوده است. اهمیت بازی‌های بومی ، محلی و نقش تاثیرگذار آن در حفظ و بقای خرده فرهنگ‌ها، بسیارجدی بنظر می رسد این بازیها نقش بسزایی […]