0.0 00 پناه بردن شاهزاده‌های عرب به گردشگران تاریخ انتشار خبر :يكشنبه 7 مرداد 1397 کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که بیشتر درآمد خود را از فروش نفت و مشتقات آن به‌دست می‌آورند، نگاهی به صنعت نوین گردشگری هم دارند؛ شاید برای درآمد بیشتر، شاید هم برای تصحیح تصویر نامطلوب جهانی خود. به گزارش ایسنا، […]