اهرام مصر اهرام مصر مقابر عظیم و قول آسای پادشاهان : بیشتر فراعنۀ سلسله های سوم و چهارم مصر در کنار لشکرکشی های پرکشتار و رعب انگیزشان، به عمران و آبادانی مصر نیز پرداخته اند.هنر معماری پررمز و راز مصریان مربوط و متعلق به همین دوره است. اهرام مصر مقابر عظیم و قول آسای پادشاهان […]