5 / 5 ( 1 امتیاز ) پاریس در شمال کشور فرانسه قرار داردو تقریبا شهر تختی است و پائین ترین ارتفاع آن از سطح دریا 35متر است .آب وهوای آن تحت تاثیر جریان اطلس شمالی است و به همین دلیل به ندرت هوای خیلی گرم و یا هوای خیلی سرد دارد در پاریش در […]