3.0 02 مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا است بخش غربی و شبه جزیره مالزی با تایلند مرز خاکی دارد و به وسیله یک پل به جزیره سنگاپور متصل شده است.مالزی را می توان کشوری پیشرفته و در حال توسعه نامید و به دلیل سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته و درآمد آن از طریق فروش […]