0.0 00 2پایگاه باستان شناسی در ری و پیشوا ایجاد می شود دلاور بزرگ نیا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با ایجاد این پایگاهها می توان از بافت و محوطه های ارزشمند مناطق مختلف استان بیشتر حفاظت کرد.وی با بیان اینکه در این پایگاهها مدیریت تمامی برنامه های علمی، […]